Alkohit, jak wiele innych stron internetowych używa plików COOKIES. Pozwala to nam, na ulepszanie strony, dzięki bezpiecznemu zapamiętywaniu i przechowywaniu wiedzy o tym, jak z niej korzystasz. Pliki nie zawierają żadnych poufnych informacji. Polityka cookies
AlkoHit - Alkomaty Elektrochemiczne
AlkoHit - Alkomaty ElektrochemiczneAlkoHit - Alkomaty Elektrochemiczne
 •  
 •  

Sklep internetowy

Limity
Konsekwencje jazdy na podwójnym gazie są różne w zależności od stężenia alkoholu w organizmie. Mówi się, że aż połowa pijanych kierowców uważa się za trzeźwych, gdyż w dniu zdarzenia nie spożywali alkoholu. Zatem kiedy i jakie kary grożą nietrzeźwym kierowcom? Na tej stronie dowiesz się wszystkiego na temat dopuszczalnych limitów oraz konsekwencji prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu.WYBIERZ TEMAT


Prawo
Konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
Stare przepisy
Nowe przepisy
Zmiany w Kodeksie Karnym - NOWE PRZEPISY 2015
ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW DLA PIRATÓW DROGOWYCH – OD 01.06.2017
Blokada alkoholowa
Statystyki
Punkty karne
Kontrola trzeźwości
Alkohol w miejscu pracy
Pomoc prawna
Leczenie odwykowe
Alkohol - informacje i ciekawostki
Limity w Europie i na świecie
hr

PRAWO

Prawo Aby prawidłowo ocenić stan, w jakim znajduje się kierowca, trzeba posłużyć się Kodeksem Karnym, art. 115 §16, który określa, że:

Stan po spożyciu:

Określa się w sytuacji, gdy alkomat przy badaniu wykazuje wynik od 0,1 mg/l do 0,25 mg/l (czyli od 0,2‰ do 0,5‰). Kierowca prowadzący samochód w stanie po spożyciu dopuszcza się WYKROCZENIA. Należy przy tym zwrócić uwagę, że próg trzeźwości to 0,19‰, a wartość 0,2‰ to już wykroczenie.

Stan nietrzeźwości:

W przypadku, gdy alkomat wykaże wynik wyższy niż 0,25 mg/l (czyli 0,5‰) stan kierowcy określany jest jako „nietrzeźwy”. Kierowca, który kieruje pojazdem z takim stężeniem alkoholu dopuszcza się PRZESTĘPSTWA.


KARY za jazdę po alkoholu:
W Polsce zarówno jazda w stanie po spożyciu, jak i w stanie nietrzeźwości jest zabroniona i grozi za nią odpowiedzialność karna. Kary różnią się jednak w zależności od wartości wykazanych w badaniu alkomatem lub w ambulatoryjnym badaniu krwi. W zależności od stanu kierującego pojazdem, kary są określane przez Kodeks Wykroczeń (Źródło, Art. 86 oraz Art. 87) – w przypadku stanu po spożyciu oraz przez Kodeks Karny (Źródło, Art. 178 oraz Art. 178a) – w przypadku stanu nietrzeźwości.


PRZESTĘPSTWO A WYKROCZENIE - DEFINICJE

Przestępstwo:
Art.1 § 1 Kodeksu Karnego mówi, że: odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia Art. 115 §1 Kodeksu wyjaśnia, że czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Z art. 1 § 2 k.k. wynika, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, a art.1 § 3 k.k. stanowi, że nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Te formalne i materialne elementy pozwalają na sformułowanie definicji przestępstwa. Przestępstwem będzie czyn człowieka, zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, określającą jego znamiona, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.

Wykroczenie:
Art.1 §1 Kodeksu Wykroczeń mówi że: odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 złotych lub nagany, natomiast Art. - 1 § 2 k.w. stanowi, iż: nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem:
Przestępstwa charakteryzuje wyższe zagrożenie karne od wykroczeń. Zgodnie z art. 7 § 1 k.k. przestępstwo jest zbrodnią, czyli przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż z 3 lata, lub występkiem, czyli czynem zabronionym zagrożonym grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Natomiast w zakresie wykroczeń – art.1 § k.w. przewiduje, iż są to czyny zagrożone karą aresztu (zgodnie z art.19 k.w. od 5 do 30 dni), karą ograniczenia wolności (zgodnie z art. 20 § 1 k.w. - kara bezwzględnie oznaczona w wymiarze 1 miesiąca), grzywną (do 5.000 zł) lub naganą.
Przestępstwa charakteryzują się wyższym stopniem społecznej szkodliwości czynu, niż wykroczenia. Wykroczenie i przestępstwo są wg ustaw czynami społecznie szkodliwymi (art.1 § 2 k.k. i art. 1§1 k.w.), jednakże wykroczenia różnią się od przestępstw stopniem tej szkodliwości.
Źródło

Czy pracodawca może od Ciebie żądać zaświadczenia o niekaralności?
Art. 22 §1 Kodeksu Pracy jasno definiuje, jakich informacji pracodawca może wymagać od pracownika:
„Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.”

Zaświadczenie o niekaralności należy przedłożyć wyłącznie, jeśli wynika to z odrębnych przepisów, a ubiegająca się o pracę osoba kandyduje na stanowisko, dla którego przepisy prawa przewidują wymóg niekaralności. O tym, których grup zawodowych dotyczy wymóg niekaralności informuje art. 6 pkt. 1 Krajowego Rejestru Karnego. Są to między innymi pracownicy i urzędnicy służby cywilnej, pracownicy ochrony, policjanci, strażacy, pracownicy samorządowi.Powrót do menu

KONSEKWENCJE PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU:

Przed zmianą ustawy zaostrzającej przepisy dla pijanych kierowców, to jest obowiązujące do 17.05.2015:
STAN KIEROWCY po spożyciu nietrzeźwy
WYNIK od 0,2 do 0,5‰ (od 0,1 do 0,25 mg/l) powyżej 0,5‰ (powyżej 0,25 mg/l)
KWALIFIKACJA wykroczenie przestępstwo
KARA GRZYWNY od 50 do 5000 zł wysokość jest ustalana przez sąd, który bierze pod uwagę m.in. zarobki pijanego kierowcy
POZBAWIENIE WOLNOŚCI od 5 do 30 dni - do 2 lat

- od 3 miesięcy do 5 lat recydywiści i sprawcy wypadków bez ofiar i rannych

- od 9 miesięcy do 12 lat sprawcy wypadków z ofiarami
PUNKTY KARNE 10 pkt. 10 pkt.
ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW od 6 miesięcy do 3 lat - od 1 roku do 10 lat

- dożywotnio w przypadku spowodowania wypadku z ofiarami


Przepisy wynikające z nowej ustawy z dnia 20 marca 2015 (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw):
STAN KIEROWCY po spożyciu nietrzeźwy
WYNIK od 0,2 do 0,5‰ (od 0,1 do 0,25 mg/l) powyżej 0,5‰ (powyżej 0,25 mg/l)
KWALIFIKACJA wykroczenie przestępstwo
KARA GRZYWNY od 50 do 5000 zł - minimum 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub minimum 10 000 zł w przypadku ponownego skazania (recydywa)

- dodatkowo: minimum 10 000 zł nawiązki w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ofiary
POZBAWIENIE WOLNOŚCI od 5 do 30 dni - do 2 lat

- od 3 miesięcy do 5 lat recydywiści i sprawcy wypadków bez ofiar i rannych

- od 9 miesięcy do 12 lat sprawcy wypadków z ofiarami
PUNKTY KARNE 10 pkt. 10 pkt.
ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW od 6 miesięcy do 3 lat - zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata

- dożywotnio w przypadku spowodowania wypadku z ofiarami lub jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

- dożywotnio w przypadku ponownego skazania za ten sam czyn (recydywa)


UWAGA: Pamiętaj, że te same przepisy mają zastosowanie, jeśli będziesz prowadził pojazd pod wpływem środka odurzającego!Powrót do menu

ZMIANY W KODEKSIE KARNYM
NOWE PRZEPISY DLA PIJANYCH KIEROWCÓW

17.05.2015 weszła w życie nowelizacja ustawy (Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 541 zaostrzająca przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Sprawdź, jakie konsekwencje za jazdę po pijanemu wynikają z nowych przepisów:

 • W przypadku prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰) lub pod wpływem środka odurzającego grozi Ci zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata.
 • Jeśli spowodowałeś wypadek po pijanemu, a ofiara poniosła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi Ci dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
 • Za jazdę pod wpływem alkoholu otrzymasz karę grzywny w wysokości minimum 5000 zł, a jeśli zostaniesz skazany ponownie (recydywa) to grzywna wyniesie minimum 10000 zł.
 • W przypadku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ofiary, będziesz musiał zapłacić nawiązkę w wysokości minimum 10000 zł na rzecz ofiary, jej najbliższych lub na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 • Jeśli będziesz prowadził samochód po cofnięciu uprawnień grozi Ci grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. W tym przypadku oznacza to zmianę kwalifikacji czynu – wcześniej prowadzenie samochodu bez uprawnień było wykroczeniem, teraz będzie to przestępstwo.
 • Kodeks Karny
 • Blokada alkoholowa: W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu, możesz ubiegać się o egzekwowanie kary w formie dopuszczającej kierowanie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (alcomobilizer), jeśli minęła połowa orzeczonego wyroku lub co najmniej 10 lat (dla osób, które otrzymały dożywotni zakaz). W określonych okolicznościach sąd może dopuścić taką możliwość, a informacja o blokadzie alkoholowej zostanie umieszona w Twoim dokumencie prawa jazdy.


ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW DLA PIRATÓW DROGOWYCH – OD 01.06.2017

Nowe przepisy:

 • Kara pozbawienia wolności: minimum 2 lata (brak możliwości zawieszenia) dla pijanego sprawcy wypadku z ofiarami (ofiara śmiertelna lub ciężki uszczerbek na zdrowiu).
 • Wydłużenie terminu, po którym następuje przedawnienie wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń) – po 3 latach od daty popełnienia czynu.
 • Kierowca, który mimo zabrania uprawnień będzie prowadził pojazd może otrzymać karę do 2 lat pozbawienia wolności, a prawo jazdy zostanie mu zabrane obligatoryjnie na okres od roku do 15 lat.
 • W przypadku złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
 • Kierowcy, który zmusi policję do pościgu grozi do 5 lat więzienia.
 • Prawo o Ruchu Drogowym: uregulowanie przepisów dotyczących rutynowej kontroli kierowców w celu ustalenia obecności alkoholu lub środków odurzających.

ŹRÓDŁO


Powrót do menu

BLOKADA ALKOHOLOWA

BLOKADA ALKOHOLOWA (alcomobilizer, interlock, alcolock) - urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeżeli zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu kierującego wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Dnia 18.05.2015 wszedł w życie artykuł 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego – Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Artykuł dopuszcza zmianę środka wykonawczego orzeczonej kary z zakazu prowadzenia pojazdów na możliwość prowadzenia pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Aby móc ubiegać się o zmianę środka wykonawczego, należy spełnić następujące warunki:

 1. Jeśli co najmniej polowa wyroku została wykonana.
 2. Jeśli minęło co najmniej 10 lat w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio.

Jeśli wyrok został orzeczony przed 18.05.2018, skazany może ubiegać się o zmianę środka wykonawczego po upływie 18 miesięcy.

O uzyskaniu możliwości prowadzenia pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholowa decyduje sąd pierwszej instancji, który orzekł wyrok. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sąd wysyła informację do właściwego wydziału komunikacji.

Jeśli wyrok był wykonywany do roku – kierowca odbiera prawo jazdy z adnotacją, że może prowadzić jedynie pojazd wyposażony w blokadę alkoholową.

Jeśli wyrok był wykonywany powyżej roku – wydział komunikacji wydaje skierowanie do WORD-u i kierowca musi odbyć egzamin na prawo jazdy (zarówno teoretyczny jak i praktyczny).

Musisz ponieść koszt blokady alkoholowej oraz jej instalacji. Montażu dokonuje producent lub jego autoryzowany przedstawiciel. Kalibrację alcomobilizera należy przeprowadzać co 12 miesięcy – pamiętaj, że musisz mieć przy sobie dokument potwierdzający kalibrację.

PODSTAWY PRAWNE:
Art. 182a. KKW – Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów (Dz.U.2018.0.652 t.j. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy),
ŹRÓDŁO

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej ((poz. 1072, z dnia 8 lipca 2016),
ŹRÓDŁOPowrót do menu

STATYSTYKI:

Statystyki mówią same za siebie – liczba kierowców zatrzymanych za jazdę na podwójnym gazie sukcesywnie spada.

Zatrzymani nietrzeźwi kierowcy:

2015 : 128 996
2016 : 115 116
2017 : 128 996

W ostatnich latach można zaobserwować wzmożone kontrole stanu trzeźwości kierowców, czego dowodem są rożnego rodzaju akcje, jak na przykład „Trzeźwy poranek”. W 2013 roku policjanci przeprowadzili 8,8 mln kontroli trzeźwości, w 2014 roku było to już 15,4 mln!

Wypadki drogowe z udziałem użytkowników dróg będących pod działaniem alkoholu w latach 2008-2017 wykres wypadki drogowe ŹRÓDŁO, str. 64


Z policyjnych statystyk jasno wynika, że głównymi przyczynami wypadków powodowanych przez pijanych kierujących jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Poniższa tabelka przedstawia główne przyczyny wypadków z winy nietrzeźwych kierujących:

Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 1324 1100 193 175 1724 1438
Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu 221 204 15 20 299 232
Nieprawidłowe Wyprzedzanie 91 72 28 13 136 87
Omijanie 52 43 5 6 57 40
Wymijanie 50 37 2 5 71 40
Skręcanie 59 58 4 1 61 68
Zachowanie wobec pieszego 56 67 11 3 56 70
Jazda po niewłaściwej stronie drogi 96 82 8 10 128 127
Nie zachowanie bezpiecznej odległości 82 78 6 6 108 103
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 28 20 5 4 32 18
Zmęczenie, zaśnięcie 36 25 2 3 41 26
Wjazd na czerwone światło 20 14 7 3 24 17


Dane z 2013 roku pokazują, że największą liczbę wypadków powodują głównie młodzi nietrzeźwi kierowcy w grupach wiekowych 18-24 i 25-39 lat:


Grupy wiekowe Wypadki % Zabici % Ranni %
07 - 14 5 0,2 - - 5 0,2
15 - 17 35 1,6 1 0,3 47 1,7
18 - 24 573 26,5 83 28,8 813 29,1
25 - 39 849 39,2 127 44,1 1122 40,2
40 - 59 585 27,0 64 22,2 679 24,3
60 i więcej 116 5,4 13 4,5 120 4,3


Na koniec przedstawiamy zestawienie danych z 2013 i 2014 roku, z którego wynika, że w 2014 roku nastąpił spadek liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. W tabelce znajduje się podział na Art. 87 Kodeksu Wykroczeń stan po spożyciu alkoholu) oraz Art. 178 Kodeksu Karnego (stan nietrzeźwości):


Naruszony przepis 2013 2014
Art. 87 § 1 KW
Link do artykułu
24 188 27 648
Art. 87 § 2 KW
Link do artykułu
9681 6982
Art. 178a § 1 KK
Link do artykułu
75 363 75 598
Art. 178a § 2 KK
Link do artykułu

87 §1a KW
Link do artykułu
53 945 30 975
Ogółem 163 177 141 203
ŹRÓDŁO
Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 1100 920 175 143 1438 1176
Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu 204 166 20 13 232 215
Nieprawidłowe Wyprzedzanie 72 77 13 21 87 102
Omijanie 43 35 6 3 40 36
Wymijanie 37 28 5 - 40 41
Skręcanie 58 52 1 4 68 57
Nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego 67 51 3 8 70 49
Nie zachowanie bezpiecznej odległości 78 76 6 4 103 98
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 20 22 4 2 18 23
Zmęczenie, zaśnięcie 25 24 3 2 26 28
Jazda bez wymaganego oświetlenia 12 13 4 3 8 10
Wjazd na czerwone światło 14 7 3 1 17 9
ŹRÓDŁO, str. 65

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu w 2016 roku:

Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni
2016 % 2016 % 2016 %
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 890 52,8 129 58,4 1155 55,0
Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu 171 10,1 11 5,0 221 10,5
Nieprawidłowe Wyprzedzanie 68 4,0 13 5,9 101 4,8
Omijanie 32 1,9 2 0,9 33 1,6
Skręcanie 49 2,9 7 3,2 49 2,3
Wymijanie 52 3,1 7 3,2 58 2,8
Nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego 63 3,7 8 3,6 62 3,0
Niezachowanie bezpiecznej odległości 67 4,0 1 0,5 90 4,3
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 24 1,4 7 3,2 30 1,4
Zmęczenie, zaśnięcie 12 0,7 1 0,5 16 0,8
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej 13 0,8 5 2,3 13 0,6
Wjazd na czerwone światło 11 0,7 - - 17 0,8
ŹRÓDŁO, str. 68

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu w 2017 roku:

Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni
2017 % 2017 % 2017 %
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 848 52,9 124 62,6 1064 55,0
Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu 171 10,7 16 8,1 211 10,9
Nieprawidłowe Wyprzedzanie 55 3,4 10 5,1 69 3,6
Omijanie 31 1,9 3 1,5 31 1,6
Skręcanie 42 2,6 6 3,0 40 2,1
Wymijanie 62 3,9 9 4,5 77 4,0
Nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego 54 3,4 4 2,0 54 2,8
Niezachowanie bezpiecznej odległości 74 4,6 4 2,0 106 5,5
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 33 2,1 4 2,0 38 2,0
Zmęczenie, zaśnięcie 14 0,9 1 0,5 14 0,7
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej 12 0,7 - - 15 0,8
Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 11 0,7 - - 13 0,7
Inne przyczyny 196 12,2 17 8,6 204 10,5
ŹRÓDŁO, str. 69
Naruszony przepis 2016 2017
Art. 87 § 1 KW
Link do artykułu
18 419 15 074
Art. 87 § 2 KW
Link do artykułu
6816 7194
Art. 178a § 1 KK
Link do artykułu
59 861 55 161
Art. 87 §1a KW
Link do artykułu
30 539 31 976
Ogółem 115 635 109 405
ŹRÓDŁO, str. 71

Liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu:

2016 2017
17 942 523 17 833 241
ŹRÓDŁO, str. 72


Powrót do menu

PUNKTY KARNE:

Punkty karne Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Źródło).

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (zarówno w przypadku popełnienia wykroczenia – art. 87 KW, jak i przestępstwa – art. 178 KK) grozi Ci 10 punktów karnych.

UWAGA: Pamiętaj, że za przekroczenie 24 punktów karnych (lub 20 w przypadku osób, które posiadają prawo jazdy nie dłużej niż rok) grozi Ci cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdem!

Jeżeli jesteś młodym kierowcą i w ciągu jednego roku od wydania pierwszy raz dokumentu prawa jazdy przekroczysz liczbę 20 punktów karnych to uprawnienia zostaną cofnięte i ponownie będziesz musiał odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy.

Jeśli przekroczysz liczbę 24 punktów karnych to zostaniesz skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, czyli ponowny egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz będziesz musiał przejść badania psychologiczne.

Jak zmniejszyć liczbę punktów?
Punkty karne Aby zmniejszyć liczbę punktów karnych musisz przejść specjalny kurs reedukacyjny, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – takie szkolenie trwa kilka godzin i będziesz musiał za nie zapłacić ok. 400 zł. Kierowcom, którym wydano prawo jazdy pierwszy raz w okresie jednego roku nie przysługuje możliwość uczestnictwa w szkoleniu.

Po odbyciu szkolenia komendant wojewódzki policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów w ewidencji. W szkoleniu możesz uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Art. 130 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Źródło) określa, po jakim czasie punkty karne są usuwane z ewidencji:

„Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 – 20 punktów.”Powrót do menu

KONTROLA TRZEŹWOSCI

JAK POWINNO WYGLĄDAĆ BADANIE ALKOMATEM?
Zostałeś zatrzymany do kontroli trzeźwości – czy przebiegła ona prawidłowo? Sprawdź!

Kontrola trzeźwości Policja wyposażona jest w alkomaty przesiewowe (tak zwane bezustnikowe), które służą do wstępnej analizy oraz w alkomaty dowodowe, które wyświetlają wynik w jednostce mg/l. W Polsce do przeliczania wyników z mg/l na promile używa się współczynnika 2,1. W praktyce policja mnoży wyświetlony na alkomacie wynik razy 2.

Warunki oraz sposób przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w organizmie są określone w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Źródło).

Jeśli chodzi o kontrole stanu trzeźwości kierowców to zastosowanie ma Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (Źródło) z uwzględnieniem zmian zawartych w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr 738 (Źródło).

W Zarządzeniu znajduje się wzór protokołu z przebiegu badania stanu trzeźwości przeprowadzonego urządzeniem elektronicznym. Jeśli zostaniesz poddany kontroli to w protokole powinny znaleźć się Twoje dane oraz wynik z badania na zwartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Do protokołu dołączany jest również wydruk z alkomatu.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje zwarte w Zarządzeniu:

 • Pomiar na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu musi być przeprowadzany urządzeniem elektronicznym wyposażonym w ustnik jednorazowego użytku. Ustnik musi być rozpakowany w obecności osoby badanej. Pomiary dokonywane przy użyciu alkomatów „bezustnikowych” służą jedynie wstępnej analizie i nie mogą być dowodem w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie.
 • Zarządzenie dokładnie określa typ urządzenia, jakim może być skontrolowany stan trzeźwości kierującego: musi to być urządzenie elektroniczne działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni lub działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu. Pomiary przeprowadzone urządzeniem wyposażonym w czujnik półprzewodnikowy nie mają wartości dowodowej.
 • Jeśli badanie było przeprowadzone urządzeniem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu (czyli urządzeniem wyposażonym w tak zwany czujnik elektrochemiczny) i wynik wynosi ponad 0,00 mg/l to kolejne badanie należy przeprowadzić po upływie 15 minut.
 • Jeśli wynik badania jest pozytywny lub gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, tzn. gdy wynik pomiaru wynosi ponad 0,25 mg/l to badanie musi zostać powtórzone przy użyciu alkomatu stacjonarnego lub poprzez badanie krwi.Powrót do menu

ALKOHOL W MIEJSCU PRACY:

Alkohol w miejscu pracy Pracownik, u którego podejrzewa się, że jest pod wpływem alkoholu może zostać niedopuszczony lub odsunięty od pracy. Przepisy kodeksu pracy umożliwiają poddanie się przez pracownika badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Takie badanie może odbyć się wyłącznie za zgodą pracownika. Trzeźwość pracownika można zbadać poprzez badanie alkomatem, pobranie próbki krwi bądź moczu.

Samo podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu nie może skutkować wymierzeniem kary. Zgodnie z kodeksem pracy, art. 108 (Źródło), pracownik będący pod wpływem alkoholu może zostać ukarany upomnieniem bądź naganą jak również karą pienieżną. Natomiast interpretując art. 52 kodeksu pracy, pracownik, który dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych może spodziewać się rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i z winy pracownika.Powrót do menu

POMOC PRAWNA:

Każdemu, kto potrzebuje pomocy prawnej w związku z prowadzonym postepowaniem prawnym za jazdę po spożyciu bądź w stanie nietrzeźwości polecamy:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Baczyńska, Szarata Spółka Partnerska
Al. Konstytucji 3-Maja 1
65-001 Zielona Góra

Telefony:

 • tel. +48 68 455 66 20
 • fax +48 68 411 00 35
 • tel. kom. +48 601 674 868

Strona WWW: https://www.infoprawnik.pl
e-mail: kancelaria@infoprawnik.plPowrót do menu

LECZENIE ODWYKOWE:

Leczenie odwykowe

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia, leczenie osób, które są uzależnione od alkoholu jest w Polsce bezpłatne i odbywa się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Osoby, które nie są ubezpieczone, również mogą korzystać z bezpłatnego leczenia odwykowego.

Leczenie odwykowe jest dobrowolne, chyba że występuje sądowe zobowiązanie do leczenia. Osoby niepełnoletnie są leczone odwykowo za decyzją rodziców.

Placówki, w których można uzyskać pomoc odwykową wymienione są na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod adresem:
https://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa

Infolinia dla osób uzależnionych od alkoholu:
801 033 242 (kontakt do Fundacji Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce)


Dodatkowo pod adresem https://www.aa.org.pl/main/contact_aa1.php można znaleźć namiary do regionalnych biur pomocy osobom uzależnionym.Powrót do menu

ALKOHOL – INFORMACJE I CIEKAWOSTKI:

Spalanie alkoholu, trzeźwienie
Ciekawostki Osoby, które poprzedniego dnia spożywały alkohol często nie są świadome, że w ich organizmach nadal znajduje się alkohol. Samopoczucie nigdy nie może być wyznacznikiem trzeźwości. W internecie można znaleźć wiele różnych przeliczników, mających na celu sprawdzenie czy wciąż jest się pod wpływem alkoholu.

Statystycznie przyjmuje się, że organizm człowieka spala od 0,12 do 0,15 promila alkoholu w ciągu godziny. Jednak posługiwanie się takimi przeliczeniami może być bardzo niebezpieczne, bowiem każdy organizm jest inny. Procesy spalania alkoholu zależą od wielu czynników, m.in. płci, masy ciała, przemiany materii czy nawet rodzaju spożywanych pokarmów.

Dlatego tak ważne jest, aby nie siadać za kierownicą bez wcześniejszego sprawdzenia stanu trzeźwości. Niestety wielu nieświadomych kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, że alkomat to nie kalkulator – nie zawsze wskaże prawidłowy wynik. Ważne jest zatem, jakiego typu urządzeniem przeprowadza się badanie. Najlepszymi i najbardziej dokładnymi alkomatami są urządzenia stacjonarne, jednak ze względu na cenę kilkudziesięciu tysięcy złotych zazwyczaj można je spotkać jedynie na komendach policji. Patrole policyjne posługują się alkomatami wyposażonymi w czujniki elektrochemiczne. Ważna jest również marka oraz jakość urządzenia. Produkty marki Alkohit posiadają czujniki (płytki sensorowe) europejskie i amerykańskie – nie są w nich stosowane chińskie czujniki. Przy wyborze urządzenia warto zwrócić uwagę na serwis, ponieważ każdy alkomat wymaga okresowej adiustacji.

PORADNIK – JAKI ALKOMAT WYBRAĆ?


Przeliczanie stężenia alkoholu z mg/l na promile
Należy pamiętać, że w różnych krajach są inne przeliczniki z BAC (stężenie alkoholu we krwi) na BrAC (stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu) i odwrotnie, dlatego zanim kupisz dowolny alkomat upewnij się, że producent wykonał adiustację dla odpowiedniej wartości dla Twojego kraju.

Przykład:

Alkomat wskazuje wynik 0,4 mg/l (jest to oznaczenie BrAC, czyli zawartość alkoholu w wydechu). Przeliczając na promile ‰ otrzymamy:

 • w Polsce - 0,4 * 2,100 = 0,840 ‰
 • we Włoszech - 0,4 * 2,300 = 0,920 ‰
 • w Austrii - 0,4 * 2,000 = 0,800 ‰

Jak widać wartości przeliczników 2,000; 2,100 oraz 2,300 są różne. Dlatego należy pamiętać aby urządzenie posiadało adiustację odpowiednio dla wybranego kraju, ponieważ złe zastosowanie przelicznika już narzuca błąd pomiaru 15% !!! (0,800‰ – 0,920‰).

Ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, a ilość we krwi
Ilość alkoholu we krwi Ilość alkoholu w wydychanym powietrzu jest proporcjonalna do ilości jaka jest we krwi. Alkohol który jest spożywany przez osobę pojawia się po pewnym czasie (do 40 minut) we krwi, ponieważ jest on wchłaniany głównie przez usta, gardło, żołądek, płuca, dwunastnicę i jelito cienkie. Alkohol nie jest trawiony. Organizm przekształca alkohol w aldehyd octowy, następnie w kwas octowy i w końcu w dwutlenek węgla. Gdy krew przechodzi przez płuca część alkoholu przemieszcza się poprzez membrany płucne do powietrza, ponieważ alkohol paruje. Stężenie alkoholu w pęcherzykach powietrza jest proporcjonalnie takie same jak stężenie alkoholu we krwi. Dlatego alkohol znajdujący się w pęcherzykach powietrza, który jest wydychany, może być zmierzony poprzez urządzenia zwane potocznie alkomatami mierzącymi alkohol w wydychanym powietrzu.

Stężenie alkoholu we krwi można oszacować poprzez zmierzenie jego zawartości w wydechu, ponieważ oba, zarówno to we krwi jak i to w wydychanym powietrzu są stałe dla danego kraju. W Polsce stosunek alkoholu w wydechu do alkoholu we krwi wynosi 2,100:1. Oznacza to, że 2,100 ml alkoholu w pęcherzykach powietrza zawiera taką samą ilość jak 1 ml krwi. Należy jednak pamiętać, że stosunek ten w różnych krajach jest inny. Autoryzowany Punkt Serwisowy DKD przeprowadza adiustację urządzenia odpowiednio tak, aby użytkownik widział już poprawny wynik na swoim urządzeniu. Dowodem tego jest dołączony do każdego urządzenia certyfikat adiustacji.

Jak organizm reaguje na alkohol i jaki poziom alkoholu jest w stanie wytrzymać?

Stężenie alkoholu w promilach Objawy
0,3 - 0,5 zaburzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
0,5 - 0,7 zaburzenia koordynacji ruchowej, nadpobudliwość, obniżenie samokontroli
0,7 - 2,0 zaburzenie równowagi, opóźnienie czasu reakcji, drażliwość, wzrost ciśnienia krwi
2,0 - 3,0 zaburzenie mowy, przewracanie się, brak kontroli własnych zachowań
3,0 - 4,0 spadek temperatury ciała i ciśnienia krwi, utrata odruchów fizjologicznych
ponad 4,0 śpiączka, śmierć


PORÓWNYWARKA ALKOHOLOWA
Poniżej przedstawiamy porównanie najpopularniejszych trunków zawierających standardową jednostkę/dawkę alkoholu:

Porównywarka alkoholowa

Mężczyźni
Dawka
alkoholu
70 kg 80 kg 90 kg 100 kg 110 kg
1 0,38‰ 0,33‰ 0,29‰ 0,26‰ 0,23‰
2 0,81‰ 0,70‰ 0,62‰ 0,55‰ 0,50‰
3 1,23‰ 1,07‰ 0,95‰ 0,85‰ 0,77‰
4 1,65‰ 1,52‰ 1,40‰ 1,30‰ 1,22‰
5 2,10‰ 1,97‰ 1,85‰ 1,75‰ 1,67‰

Kobiety
Dawka
alkoholu
50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg
1 0,65‰ 0,54‰ 0,46‰ 0,39‰ 0,35‰
2 1,35‰ 1,12‰ 0,95‰ 0,83‰ 0,73‰
3 2,04‰ 1,69‰ 1,45‰ 1,26‰ 1,12‰

DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ CI SIĘ PRZYDAĆ:

 • Jeśli na terenie zabudowanym przekroczysz dopuszczalną prędkość o 50 km/h to stracisz prawo jazdy na minimum 3 miesiące (policjant zatrzyma Twoje prawo jazdy za pokwitowaniem). Jeśli wsiądziesz za kierownicę to zakaz może zostać przedłużony do 6 miesięcy. Prowadzenie pojazdu mimo przedłużonego zakazu może skończyć się dla Ciebie całkowitym odebraniem uprawnień.

 • Jeśli zostaniesz zatrzymany i okaże się, że orzeczono wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów to policjant zatrzyma Twoje prawo jazdy.

 • Zatrzymanie prawa jazdy grozi także w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Powrót do menu

LIMITY W EUROPIE I NA ŚWIECIE

Limity w Europie i na świecie W Europie i innych krajach świata poziom dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi dla użytkowników ruchu drogowego jest zróżnicowany. Uwarunkowane jest to wewnętrznymi przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie. Oznacza to, że inny jest dopuszczalny poziom alkoholu np. w Niemczech, Austrii i w pozostałych krajach na świecie.

Problemem, nie tylko kierowców, jest nieznajomość tych przepisów, ale także trudność z właściwą interpretacją wyniku pomiaru, który wskazuje alkomat.

Przyjmuje się, że promile są jednostką stałą, dlatego 0,2 promila u Polaka jest takie same jak 0,2 promila u Włocha.

Różny jest jednak współczynnik stężenia alkoholu we krwi w stosunku do stężenia w wydychanym powietrzu. W Polsce przyjęto, że jest to 2,1, w Austrii 2,0 a we Włoszech 2,3. Więcej informacji o przeliczaniu jednostek z mg/l na promile znajduję się w FAQ.

Aby dowiedzieć się, jakie jest dopuszczalne stężenie zawartości alkoholu we krwi w danym kraju należy skorzystać z poniższej listy lub wyszukać kraj w tabeli.

Kraje
0,0 Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Czechy, Estonia, Etiopia, Georgia, Kolumbia, Mołdawia, Nepal, Panama, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry
0,1 Albania, Algieria
0,2 Mongolia, Norwegia, Polska, Szwecja
0,3 Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Indie, Japonia, Turkmenistan, Urugwaj
0,4 Litwa
0,49 Kostaryka
0,5 Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Dania, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Kambodża, Luksemburg, Kirgistan, Łotwa, Macedonia, Mauritius, Niemcy, Peru, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Salwador, Słowenia, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Uganda, Wenezuela, Włochy
0,52 Korea Południowa
0,7 Boliwia, Ekwador, Honduras
0,8 Botswana, Gwatemala, Irlandia Północna, Kanada, Kenia, Malezja, Malta, Meksyk, Nikaragua, Nowa Zelandia, Paragwaj, Singapur, USA, Wielka Brytania, Zimbabwe


Powrót do menu